Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych oraz informacje kontaktowe

Administratorem danych jest Grupa INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, adres e-mail: kontakt@inco.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@inco.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z rozpatrywaniem reklamacji konsumenckich, zapytań, opinii i wniosków oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*
W przypadku konieczności wystawienia dokumentu finansowo-księgowego podstawą prawną do przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Okres przez który dane będą przetwarzane

• Dane niezbędne do rozpatrywania reklamacji będą przetwarzane przez okres 3 lat przy czym dane te mogą być również przechowywane na potrzeby zabezpieczenia roszczeń (patrz: niżej),
• Dane niezbędne do rozpatrywania zapytań, opinii i wniosków będą przetwarzane przez okres 1 roku
• Dane niezbędne do zabezpieczenia roszczeń będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia tych roszczeń, zgodnie z okresem wskazanym w art. 118 KC,
• Dane niezbędne do prowadzenia sprawozdawczości finansowej będą przetwarzane przez okres pięciu lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce w takich obszarach jak IT, obsługa prawna na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Ochrona danych osobowych PorPdf Ochrona danych osobowych Por
Ochrona danych osobowych Kapusta głowiastaPdf Ochrona danych osobowych Kapusta głowiasta
Ochrona danych osobowych KalafiorPdf Ochrona danych osobowych Kalafior
Ochrona danych osobowych BrokułPdf Ochrona danych osobowych Brokuł
Ochrona danych osobowych Kapusta pekińskaPdf Ochrona danych osobowych Kapusta pekińska
Ochrona danych osobowych Seler korzeniowyPdf Ochrona danych osobowych Seler korzeniowy

Dowiedz się więcej o naszych produktach

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie
Jeśli widzą Państwo ten komunikat oznacza to, iż przeglądarka ma wyłączoną obsługę JavaScript.
Do poprawnego działania strona wymaga włączonej obsługi JavaScript. Prosimy przejść do ustawień przeglądarki i aktywować obsługę JavaScript.